Училищни документи 2023/2024г

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА

ПРОФЕСОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПЛАН НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

ПРОФЕСОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГРАД ПАЗАРДЖИК ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Училищен план график за 8а клас за учебната 2023-2024 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА - ГР. ПАЗАРДЖИК

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПГСА-ГР.ПАЗАРДЖИК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ЗИМАТА за учебната 2023-2024 година

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ УЧИТЕЛ - РОДИТЕЛ КЪМ ПГСА – ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК В ПГСА – ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА за обща подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГСА-гр. Пазарджик

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

СЕДМИЧНИ ЗАДАЧИ за периода 09.10.- 13.10.2023 г.

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГСА гр.Пазарджик

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГР.ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ