Национални проекти

BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по строителство и архитектура - гр. Пазарджик

BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, 2022 г.

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, 2022 г. Модул 1: „ИЗКУСТВА” – Български народни танци

Професионална гимназия по строителство е част от училищата, който са одобрени за програмата „Научи се да даряваш“ 

Пазарджик е отново в списъка на иновативните училища за уч. 2022-2023 г.

Националната програма: “Oбучение за ИТ умения и кариера” , 2022 г.

НП Бизнесът преподава

НП Подкрепа за дуалното обучение

НП Културните институции

Проект Равен достъп

Националната програма "Иновации в действие"

Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Националната програма "Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти"

Национална програма: „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Дейност 3

Национална програма: „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Дейност 1

ПРОЕКТ BG05М2ОР00-3.004-«Ограмотяване на възрастни-Фаза 1“ - “Нов шанс за успех”

ПРОЕКТ "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза-1"

ПРОЕКТ ЧОС-3699/22.02.2017 «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ, ГР.ПАЗАРДЖИК"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001"Да направим училището привлекателно за младите хора"

ПРОЕКТ "Повишаване на енергийната ефективност в ПГСА-гр.Пазарджик"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни- “Нов шанс за успех”

Аз мога

ПГСА – гр.Пазарджик и КСБ – за устойчиво партньорство в обучението на строителни специалисти

Проект Красива България

Проект "Повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на дограма в ПГСА-гр.Пазарджик"

Международни проекти

Проект "Път към екологосъобразна политика - пасивните технологии и възобновяемата енергия""

ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-001222 "ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ"

Проекта № 2017-1-BG01-KA102-035639 «Виртуален информационен модел на нискоенергийна сграда». Програма «ЕРАЗЪМ +»

ПРОЕКТ 2016-1-BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство»

ПРОЕКТ 2015-1-BG01-KA102-014120 - "Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство"

ПРОЕКТ BUILD UP Skills EnerPro

ПРОЕКТ 2013-1-BG1-LEO01-08891-"Чиста Европа чрез зелена енергия - 2"

ПРОЕКТ 2012-1-BG1-LEO01-06851–Чиста Европа чрез зелена енергия

Европейска строителна практика чрез компютърните технологии

Зелено строителство - устойчиво бъдеще

Обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени - Make the Link – Climate exChange

Германският опит при проектирането и изграждането на "пасивна къща"