<< всички новини

Посещение на строителната лаборатория, арматурния цех и цеха за бетонови изделия на фирма „ХЕБЪРСТРОЙ“ ООД

На 13.06.24 г. учениците от X а клас, специалност „Строителство и архитектура“ съчетаха ученето в училището и ученето в друга физическа среда като посетиха строителната лаборатория, арматурния цех и цеха за бетонови изделия на фирма „ХЕБЪРСТРОЙ“ ООД.
Провеждането на урока „Обобщение на раздел: Бетон, Строителни разтвори, Метали“ от учебния предмет „Учебна практика по строителни материали“ имаше предварително съобщен план и сценарий. Под ръководството на представител от фирмата Цветанка Ричева – строителен техник и бивш ученик на ПГСА-гр. Пазарджик учениците демонстрираха последователно своите знания и умения, придобити през годината по учебните предмети Строителни материали, Строителна графика, Учебна практика по строителни материали и Здравословни и безопасни условия на труд.

В строителната лаборатория на фирмата те припомниха състава на бетонна смес, определяне на консистенцията й чрез конуса на Абрамс, определяне на зърнометричния състав на добавъчния материал чрез пресяване с лабораторните сита и изпитване на бетона на якост на натиск чрез приготвяне, отлежаване на пробни тела-кубчета. Всеки ученик от екипа под ръководството на г-жа Ричева извърши съответните индивидуални задачи.

В арматурния цех учениците припомниха видовете армировъчна стомана. По армировъчен план, предоставен от г-жа Ричева всеки ученик от втория екип демонстрира размерване, рязане и огъване на армировъчен прът или стреме.

В цеха за бетонови изделия учениците от третия екип припомниха най-често използваните готови бетонови изделия в пътното строителство. Работник от фирмата демонстрира настройването на автоматизираната поточна линия за тротоарни плочи.

В края на урока г-жа Цветанка Ричева даде комплексна оценка на всеки екип, включваща демонстрираните теоретични знания, практическите умения, демонстрирани в подготвените индивидуални задачи, работата в екип, дисциплина, отговорност и спазване на правилата за охрана на труда в лабораторията, цеха и междуцеховите пространства.