<< всички новини

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на 13.10.2022 г. стартираха обученията на ученици на тема: „Запознаване и работа с Google Classroom и демонстрация на Google инструменти“ с продължителност четири часа.
яха сформирани 4 групи по 5 ученика и 3 групи по 6 ученика, като общ брой на учениците преминали обучението наброява 58 ученика - новопостъпили в ПГСА през учебната 2022/2023 г.
Облачната технология създава отлични условия за екипна работа между учители и ученици, между училище и регионално управление и други възможности за комуникация.
Обучението е насочено към подробно запознаване и демонстрация с инструментите на Google Workspace for Education. По време на обучението учениците ще се запознаят с функционалностите на Google Classroom, Google Search, Gmail, Google Drive, Google Doc, Google Forms, Google Sites, Google Meet, YouTube , ще изградят практически умения за работа в електронна среда. Ще имат възможност да работят със собствен ритъм и да учат по начин, който е най-подходящ за тях, ще повиши ИКТ уменията им за работа с платформата и ще доведе до качествено обучение от разстояние в електронна среда.