<< всички новини

ПГСА-гр. Пазарджик стартира дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, 2022 г.

ПГСА-гр. Пазарджик стартира дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, 2022 г. от 01.12.2022 г. Пет ученици от специалност „Строителство и архитектура“ - XI клас подписаха договори за практическо обучение в реална работна среда с партньора: „ВЕЛЧЕВ СТРОЙ“ ЕООД, ПАЗАРДЖИК.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорството между училището, подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните изисквания на работодателите.

Специфична цел на проекта:Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение чрез подобряване практическите уменията и работата в екип на строителната площадка. Работа с иновативни материали, изделия и технологии в сектор „Строителство“.

Очакван резултат: Успешно завършили ученици, преминали ученическа практика в реална работна среда по проекта, които ще започнат работа в строителни фирми след завършване на обучението в училище.