<< всички новини

Подготовка по програма  „Еразъм+”

През м. октомври  стартира езиковата подготовка по програма  „Еразъм+”, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, Сектор „Професионално образование и обучение” по проект и  договор № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072392 „Път към екологосъобразна политика- пасивните технологии и възобновяема енергия”.

Мобилността ще се проведе в гр. Магдебург, Германия. 

По утвърден график от 10.10.2022 до 01.03.2023г. в рамките на осемдесет учебни часа   двадесет ученици, определени от комисия,  ще овладяват специфични професионални комуникативни знания, умения и лексикални единици от областта на строителството.  

В края на обучението учениците трябва да  придобият  умения за адекватно прилагане на немски език в структурен и функционален смисъл в областта на пасивните технологии и възобновяемата енергия.