<< всички новини

Заключителна конференция по проект на Европейска програма «ЕРАЗЪМ +»

За поредна година ръководството, екипът и учениците на ПГСА-гр. Пазарджик постигнаха висока експертиза при изпълнение на проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072392 "Път към екологосъобразна политика - пасивните технологии и възобновяемата енергия" по Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», Ключова дейност 1 «Образователна мобилност на граждани», дейност “Мобилност”.

Двадесет ученици от XI и XII клас, специалност „Строителство и архитектура“ проведоха обучителна практика в Магдебург, Германия в периода 11- 26.04.2023 г.

Обучението се извърши в център за професионална квалификация на BBZM gGmbH, Магдебург, Германия, където учениците надградиха и допълниха своите знания, практически умения и компетентности за екологичните технологии, свързани с устойчиво строителство, с цел намаляване на замърсяването, което да направи екологичния преход справедлив и приобщаващ за всички.

За ПГСА-гр. Пазарджик е гордост, че може да допринесе за обогатяване на професионалното портфолио на учениците си още от ученическата скамейка.

Поредните двадесет ученици от общо 200 до момента (от 2010 до 2023 г.) още в X, XI и XII клас най-добрите ученици получават важни сертификати: Europass Мобилност, сертификат от чуждестранния партньор BBZM gGmbH с описание на резултатите от обучението и всички официални данни за проекта в съответствие с изискванията на ECVET, Удостоверение за професионално обучение по Рамкова програма «Е» с номенклатурен № 3-37 съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, за разширяване на чуждоезиковото обучение със специфична строителна терминология.

Усъвършенстването на придобитите професионални умения чрез взаимодействие между образователните институции доведе до внасянето на европейски похват в обучението и по-голяма конкурентноспособност на трудовия пазар, отговаря на нуждите за обогатяване на професионалните умения и ключови компетентности на учениците в конкретната тематика, стимулира улесняването на прехода от образование към работа, ще допринесе за подобряване личностното развитие, пригодността за заетост и по-добри перспективи за професионално развитие в европейския пазар на труда и извън него. В рамките на своята обучителна практика и предварителна езикова подготовка те доразвиха и придобиха нова професионална терминология и преодоляване на езиковата бариера във вербалната комуникация.

Проектът е принос към създаване на възможности за реализиране на адаптивна и модерна работна сила със съвременни професионални компетенции в България, както и към провокиране интереса и разширяване на общата култура на учениците относно актуалните и приоритетни национални, европейски и световни екологични проблеми, с което ще се формира активина гражданска позиция относно тяхното разрешаване.

На 16.05.2023 г. на състоялата се заключително конференция по проекта учениците получиха сертификата за Europass Мобилност и се запознаха със SWOT-анализа на дейностите по проекта, както и с целите на образователната институция за мултиплициране на резултатите.