<< всички новини

Подкрепа за дуалната система на обучение

На 03.10.2022 г. стартираха допълнителни занимания по професионална подготовка-практика за учениците от X б клас, специалност „Мебелно производство“ по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Цел на обучението е учениците да придобият допълнителни знания и умения по професионална подготовка и по този начин да се подготвят за участие в дуалната система на обучение, както и да отговарят на изискванията на пазара на труда с оглед на бъдещата им реализация;

Провеждането на допълнителни занимания по професионална подготовка-практика за ученици, които се обучават в X б клас се извършва от Любка Костадинова –педагогически специалист с подходяща квалификация и професионален опит.

Часовете за допълнителните занимания по професионална подготовка-практика са извън учебната програма за обучение на ученика и се провеждат след задължителните учебни часове от седмичната програма, съгласно утвърден график

Учебната програма за допълнителното обучение по професионална подготовка-практика е разработенасъвместно с представители на работодателя-партньор ЕТ „КОЛОРАДО-БЛАЙ АНГЕЛОВ“.

През настоящата учебна година учениците ще се запознаят с устройството и начина на работа на машините за дървообработване. Те трябва да се научат да правят избор и работят с машините за първа и втора механична обработка, за да могат в края на проекта всеки един от тях да сглоби чекмедже за корпусна мебел.

Машините и инструментите в работилницата по дървообработване и мебелно производство са предоставени по проекта.